Doel

Gedeelde sturing in het leerproces

Gepersonaliseerd leren betekent voor ons een onderwijsleerproces waarin de verantwoordelijkheid voor het leren van de leerling uitdrukkelijk gezamenlijk gedragen wordt door leerling, ouder/verzorger en docent. Wij willen dat leerlingen (leren) nadenken over de (leer)doelen die ze willen bereiken en de wijze waarop ze dat doen. Om goed aan te sluiten bij de verschillen in leerbehoeften van leerlingen, zetten wij het leerdoelgericht werken centraal in ons onderwijs.

Onze scholen zetten in op de verdere ontwikkeling van formatief leren/toetsen, maatwerk, keuzevrijheid en differentiatie.

Dit vraagt ook om een vertaling naar leermiddelen en (meer methode-onafhankelijke) lesvormen waarbij ICT uiteraard ook een rol speelt. We maken hierbij gebruik van wat we hebben geleerd tijdens de corona-periode en breiden deze ontwikkelingen verder uit.

Bijvoorbeeld door vakken eerder af te sluiten, op een hoger niveau te volgen of op eigen wijze aan te tonen dat het leerdoel behaald is, door leermiddelen te kiezen die formatief en adaptief zijn, door online leren te blijven toepassen en STO-gelden goed in te zetten.  

Onze scholen intensiveren de coachingsmomenten. De coaching richt zich zowel op de (leer)doelen, het leerproces als het welzijn van de leerling. Hiermee proberen we ook de uitstroom van leerlingen (naar bijvoorbeeld het VSO) te beperken.

Bijvoorbeeld door wekelijks (met behulp van de extra corona-middelen) met elke leerling een coachingsgesprek in te lassen over hoe het leren deze week is gegaan.

Menu