Onze missie

“SgOMB biedt dicht bij huis, ambitieus en eigentijds onderwijs op maat aan leerlingen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende en dynamische leeromgeving. Daarbij zetten wij in op het bieden van kansen en talentontwikkeling. We helpen de leerlingen om een toekomstrichting te vinden die bij hen past, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie. De scholengroep biedt ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. We richten onze blik op de wereld en koesteren diversiteit. We zijn trots op onze rol binnen de samenleving en voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers.” 

Kernwaarden Sterk

Bij het uitvoeren van deze missie baseren wij ons op gezamenlijke kernwaarden die verankerd zijn in ons dagelijks handelen. Ze geven houvast aan onze medewerkers, onze leerlingen, ouders en iedereen met wie we samenwerken om het beste onderwijs in de regio te realiseren. Deze zijn verwoord in een vijftal kernbegrippen.
Onze kernbegrippen daarbij vormen het woord STERK. 

We leren met en van elkaar, met en van onze leerlingen, hun ouders en onze partners. Samen werken we aan het beste onderwijs in de regio. Samenwerken We zijn trots op onze leerlingen, op onze medewerkers en op de resultaten die ze bereiken. Ook zijn we trots op onze samenwerkingsverbanden. We zijn er trots op dat we de onderwijspartner in de regio zijn. Trots We bieden onderwijs van nu, in het nu. Een modern aanbod van gepersonaliseerd, maatschappelijk relevant onderwijs, met nieuwe, interactieve werkvormen en hulpmiddelen. Eigentijds We zijn ‘Wereldscholen in de Betuwe’. We bereiden onze leerlingen voor op hun rol in de maatschappij, zodat zij uitgroeien tot wereldburgers. Richting de wereld We bieden kansen. Aan leerlingen, maar ook aan medewerkers. Talentontwikkeling en maatwerk staan centraal, zowel in ons onderwijsaanbod als in ons personeelsbeleid. Samen werken we aan een leven lang leren. Kansen bieden

Samenwerken

We leren met en van elkaar, met en van onze leerlingen, hun ouders en onze partners. Samen werken we aan het beste onderwijs in de regio.

Trots

We zijn trots op onze leerlingen, op onze medewerkers en op de resultaten die ze bereiken. Ook zijn we trots op onze samenwerkingsverbanden. We zijn er trots op dat we de onderwijspartner in de regio zijn.

Eigentijds

We bieden onderwijs van nu, in het nu. Een modern aanbod van gepersonaliseerd, maatschappelijk relevant onderwijs, met nieuwe, interactieve werkvormen en hulpmiddelen.

Richting de wereld

We zijn ‘Wereldscholen in de Betuwe’. We bereiden onze leerlingen voor op hun rol in de maatschappij, zodat zij uitgroeien tot wereldburgers.

Kansen bieden

We bieden kansen. Aan leerlingen, maar ook aan medewerkers. Talentontwikkeling en maatwerk staan centraal, zowel in ons onderwijsaanbod als in ons personeelsbeleid. Samen werken we aan een leven lang leren.

Onze filosofie

Om STERK te kunnen opereren, krijgen en nemen op alle niveaus leerlingen en medewerkers de leiding binnen onze scholengroep. Een leerling neemt (naarmate hij/zij ouder wordt hopelijk in toenemende mate) de leiding over zijn/haar eigen schoolwerk. Medewerkers (zowel docenten, oop-ers als schoolleiders) hebben de leiding over hun eigen werkzaamheden, hun eigen ontwikkeling en sturen tevens mee in de ontwikkeling van hun team/vaksectie of schoolbrede ontwikkelingen. Leidinggeven en nemen is dus niet alleen voorbehouden aan iemand met een coördinerende of leidinggevende functie. We doen er allemaal aan mee. Hierbij stellen wij onszelf steeds de vraag: 

Deze vraag bevat drie belangrijke waarden:

  1. HET: het primaire proces centraal, het leerproces van leerlingen optimaal faciliteren.
  2. WE: wat kan ik, jij, wij, ieder vanuit zijn eigen rol bijdragen, dus nadrukkelijk SAMEN.
  3. BETER: doorlopend verbeterstappen maken, in wisselwerking met ontwikkelingen ‘buiten en binnen’.

Onze strategische doelen voor 2021-2023

Vanuit ons strategisch beleidsplan en de vraag: Hoe kunnen WIJ HET nog BETER doen? hebben we voor de periode 2021-2023 nagedacht over STERKE strategische doelen. Hieruit volgde dat we de scholen duidelijk willen positioneren in de regio, het eigenaarschap van leerlingen in het leerproces willen vergroten en het personeelsbeleid willen versterken. Daarbij hebben we de komende 2-3 jaar te maken met de effecten van corona; immers leerlingen hebben zich anders ontwikkeld, op het gebied van online leren en ICT -toepassingen hebben we grote stappen gemaakt, het denken over wat goed onderwijs is, is veranderd. De effecten van corona zullen de komende 2-3 jaar zeker gevolgen hebben voor de inkleuring van onze doelen. 

Hieronder beschrijven we hoe De Koers 21-23 eruitziet en de drie hoofddoelen waaraan we de komende jaren gaan werken om deze richting te bereiken*.

*Randvoorwaarden
Uiteraard vraagt deze koers ook om verstandige beslissingen op het gebied van financiën, huisvesting, ICT, etc. De ontwikkeling op deze gebieden hangt samen met en is ondersteunend aan de koers en staat beschreven in beleidsdocumenten als: meerjarenbegroting, strategisch huisvestingsplan en het ICT-beleidsplan.

Koers SgOMB 21-23

Wij zijn een scholengroep met een lokale functie. Onze scholen hebben een nauwe relatie met de lokale gemeenschap en nemen zo nodig een voortrekkersrol op zich om de lokale gemeenschap te verstevigen. Wij maken ons STERK voor het in stand houden van kwalitatief goed, thuisnabij en kleinschalig georganiseerd onderwijs, waarin elke leerling en medewerker zich gezien en gekend voelt. 

Bij deze lokale aanpak past ook dat we leerlingen intensief coachen om na te denken over de (leer)doelen die zij zelf willen bereiken en de wijze waarop ze dat doen. Dit doen we omdat wij erin geloven dat het leren van de leerling een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen leerling (ouder/verzorger) en docent. We zetten in op maatwerk en eigentijdse leervormen om in te spelen op de verschillende leerbehoeftes van leerlingen. 

Dit geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor onze medewerkers. Via goed personeelsbeleid stimuleren we dat medewerkers blijven reflecteren op hun eigen handelen en ondersteunen we hen en daarmee de professionele ontwikkeling van onze scholen. 

De volgende doelen horen daarbij:

Menu