Doel

Een stevige band met de lokale gemeenschap

Wij zijn een scholengroep met een lokale functie.
Onze scholen hebben een nauwe relatie met de lokale gemeenschap en nemen zo nodig een voortrekkersrol op zich om de lokale gemeenschap te verstevigen. Wij maken ons STERK voor het in stand houden van kwa- litatief goed, thuisnabij en kleinschalig georganiseerd onderwijs, waarin iedereen zich gezien en gekend voelt.

Onze scholen zetten actief in op het verstevigen van de band met de lokale gemeenschap. 

Bijvoorbeeld door het gebouw ter beschikking te stellen aan andere lokale partijen, door leeropdrachten ‘in de echte werkelijkheid’ van de regionale omgeving te organiseren en door het intensiveren van de contacten met primair onderwijs om een doorlopende leerlijn voor leerlingen te realiseren. Zeker ook met het oog op eventuele achterstanden als gevolg van corona. 

Onze scholen vervullen een actieve rol in de samenwerking met andere partners in de regio.

Bijvoorbeeld in de samenwerking met gemeentes om te komen tot goede jeugdzorg en huisvesting voor de scholen.

Onze ouders/verzorgers worden actief bij de school betrokken.

Bijvoorbeeld door actieve klankbordgroepen in te richten rondom de ontwikkeling van de school, maar ook door ouders/verzorgers vanuit hun eigen beroep te betrekken bij bijvoorbeeld gastlessen of profiel-/studiekeuze-activiteiten.

Onze scholen versterken elkaar.

Bijvoorbeeld door professionele samenwerking binnen vakgebieden, door te leren van en met elkaar via intervisie, door het vormgeven van een gezamenlijke opleidingsschool, het ‘delen’ van personeel en het bieden van (tweede) kansen aan leerlingen.

Menu